Podmínky zápisu a přijetí

Zápis dítěte

Před zápisem dítěte do naší školky je nezbytné, aby se rodiče seznámili s Provozním řádem a Pedagogickou koncepcí LMŠ Permoník. Doporučujeme také navštívit nás osobně a seznámit se s prostředím, zázemím a pedagogy. Rodiče projeví svůj zájem přihlásit své dítě k docházce do naší školky odevzdáním vyplněné podepsané přihlášky umístěné na našem webu.

V případě volné kapacity je možné zapsat dítě i v průběhu školního roku. Pokud zájem rodičů převažuje nad kapacitou školky, vede zřizovatel čekací listinu náhradníků.

Přijetí dítěte

Na přijetí dítěte do LMŠ Permoník není nárok. O přijetí dětí rozhoduje zřizovatel. Přijímány budou děti přednostně podle následujících kritérií:

  • věk – zralost a samostatnost pro předškolní docházku,
  • zájem o koncepci předškolního vzdělávání inspirované lesními mateřskými školami a pozitivní vztah k životnímu prostředí,
  • aktivní zapojení rodičů do aktivit pořádaných zřizovatelem,
  • kapacita dětského klubu,
  • vyrovnané zastoupení obou pohlaví ve skupině,
  • seznam čekatelů – náhradníci mají přednost,
  • model docházky – děti s celodenní docházkou po celý rok mají přednost,
  • sourozenci – mají přednost,
  • datum přijetí přihlášky.

Poté, co zřizovatel oznámí rodičům, že dítě může být přijato k docházce do LMŠ Permoník ve vybraném nebo jinak dohodnutém termínu, rodiče a zřizovatel uzavřou Smlouvu o péči o dítě a rodiče doručí zřizovateli Potvrzení o zdravotním stavu dítěte od ošetřujícího pediatra. Následně zřizovatel sdělí rodiči číslo účtu a variabilní symbol pro platbu. Rodič uhradí dohodnutý příspěvek na účet zřizovatele nejpozději do 10. dne měsíce, který předchází měsíci docházky dítěte, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Platbu příspěvku lze provést v tomtéž termínu rovněž v hotovosti po předchozí dohodě s koordinátorkou.