Spolupráce s rodiči

Úzká spolupráce s rodiči je pro chod LMŠ Permoník nezbytná. Otevřená a upřímná komunikace s rodiči a dobré vztahy mezi pedagogy a rodiči vytvářejí kladné prostředí pro výchovu dětí. Naším cílem je vytvoření rodičovské komunity, navázání přátelských vztahů se všemi zúčastněnými a vzájemné sdílení zkušeností. Nabízíme rodičům možnost se pravidelně setkávat s pedagogy, projevit připomínky a náměty ke vzdělávacímu programu, dennímu harmonogramu, stravě, zázemí školky atd., plánujeme nejen pro rodiče pořádat přednášky a diskuse o výchově či ekologii.

Mezi práva a povinnosti rodičů dětí přijatých do LMŠ Permoník patří:

  • Rodiče se mohou podílet na chodu školky (spolupráce na brigádách, materiální výpomoc, dotace atd.), zapojení rodičů nám umožňuje udržet náklady na provoz v rozumných mezích.
  • Rodiče se mohou podílet na přípravě aktivit pořádaných LMŠ Permoník (příprava aktivit školky, organizace a vedení víkendových akcí, táborů, slavností atd.).
  • Rodiče mohou nadnést svoje vlastní výchovné představy a společně s pedagogickým personálem tak rozvinout vlastní výchovný koncept.
  • Rodiče mají právo projevit jakékoliv připomínky k chodu školky, rodiče mají právo svými náměty a nápady přispívat k obohacení výchovného programu.
  • Rodiče mají právo konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s pedagogem.
  • Rodiče jsou pravidelně informování o dění ve školce emailem nebo formou rodičovského setkání.
  • Záležitosti spadající do kompetence pedagoga řeší rodiče s pedagogem.
  • Záležitosti nad rámec kompetence pedagoga řeší rodiče s koordinátorkou LMŠ Permoník.
  • Rodiče mají povinnost účastnit se rodičovských setkání organizovaných LMŠ Permoník.