Ceník

LMŠ Permoník je nezisková organizace a nedostává příspěvky ze strany státu. Znamená to, že celý provoz školky je hrazen z příspěvků rodičů, které z větší části pokryjí odměny pedagogů. Malá část pak připadá na nákup palivového dřeva, pomůcek, pojištění, pronájem pozemku aj. Proto je pro nás důležité a vítané dobrovolnictví ze strany rodičů i přátel školky, dary finančního i nefinančního charakteru a dotace.

 

Výše měsíčních příspěvků dle modelu docházky dítěte od 1.7.2015:

Model docházky

Celodenní docházka (6.30–16.30 hod.)

Dopolední docházka (6.30–12.30 hod.)

1 den v týdnu

1.500,- Kč

1.125,- Kč

2 dny v týdnu

2.800,- Kč

2.100,- Kč

3 dny v týdnu

3.800,- Kč

2.850,- Kč

4 dny v týdnu

4.500,- Kč

3.375,- Kč

5 dnů v týdnu

4.900,- Kč

3.675,- Kč

 

Uvedené ceny jsou platné za jedno dítě a měsíc (bez ohledu na počet pracovních dní v měsíci). V případě jednorázové docházky (nad rámec jednoho zkušebního dne zdarma) činí cena 350 Kč/dopoledne a 450 Kč/celý den.

Pro sourozence poskytujeme slevu 10 % z uvedených měsíčních plateb dle zvoleného modelu docházky pro každého sourozence.

Uvedené ceny nezahrnují stravné a úhrady jízdného a vstupného na kulturní akce.

Uvedené ceny zahrnují úrazové pojištění dětí (více viz ČRDM a pojistná smlouva s pojišťovnou Kooperativa).

Uvedené ceny se vlivem počtu dní pracovního klidu nemění.

 

Způsob platby za docházku v LMŠ Permoník

Platby se provádí převodem na bankovní účet zřizovatele (variabilní symbol má každé dítě svůj). Výjimečně a po přechozí dohodě lze platbu uhradit i v hotovosti, a to přímo koordinátorce.

Platí se  vždy za jeden kalendářní měsíc docházky předem. Od šk.r. 2017/2018 se platba provádí i za měsíc srpen, kdy není školka v provozu. Poplatek je nutno uhradit zřizovateli nejpozději do 10. dne měsíce, který předchází měsíci docházky dítěte.

 

Náhrady a vrácení příspěvků

V případě, že dítě omluvíte nejpozději do 8.00 hod. příslušného dne absence, máte nárok za omluvené dny na náhradní docházku dítěte (poměrná část příspěvku se nevrací). Náhradní docházku můžete volit pouze v kalendářním měsíci absence a v měsíci následujícím. V dalším období už náhrada není možná. Na náhradním dnu (dnech) je nutné se předem dohodnout s koordinátorkou. Náhrada není možná v případě, kdy to kapacita neumožňuje.

V případě dlouhodobé nemoci, která byla řádně a včas omluvena a doložena potvrzením od lékaře, se vrací poměrná část příspěvku na základě vyžádání rodiče, a to od 4. týdne trvání této nemoci.

V ostatních případech, kdy dítě nebylo přítomno na programu LMŠ Permoník  (např. z důvodů nevhodného oblečení, pozdní docházky, náhlého zhoršení zdravotního stavu během dne, porušení pravidel pobytu v zázemí a v lese), nevzniká nárok na vrácení peněz.